Satsar og gebyr - Plan

Gebyra vart vedtekne i kommunestyret 13. desember 2018, og gjeld frå 01.01.2019.

Nr. Type Beløp 2019 Beløp 2020
2.4 Plansaker    
2.4.1

Planavklaringsmøte (pr. møte)

Oppstartmøte med representantar frå administrasjonen

5300,- 5460,-
2.4.2 Privat framlegg til og endring av detaljreguleringsplan    
a Ordinær enkel plan som er i samsvar med overordna plan, med avgrensa utfordringar i høve interesser, omsyn og ikkje krav om KU 33100,- 34090,-
b Ordinær samansett plan som er i samsvar med overordna plan, med utfordringar knytt til feks. skred, flaum, trafikk etc. Naudsynt med avklaringar i høve interesser og omsyn, ikkje krav om KU 49650,- 51140,-
c Kompleks plan med krav om KU og samansette arealbruksutfordringar/konfliktar 77230,- 79550,-
2.4.3 Fornya søknad
Dersom det innan eitt år blir innsendt fornya søknad for plan som er nekta fremja, skal det betalast halvt basisgebyr.
   
2.4.4 Konsekvensutgreiing - der kommunen skal godkjenne konsekvensutgreiing utført på vegne av tiltakshavar, skal det betalast gebyr etter medgått tid og for utlegg som kommunen måtte ha hatt til sakkunnig hjelp. Minstegebyr for kvart utgreidd tilhøve (jf. tabell 1 og tabell 2 i forskrifta)
 
5790,- 5960,-
2.4.5 Mindre endring av reguleringsplan § 12-14 2200,- 2270,-
2.5 Timeprisar - gebyr som vert rekna ut etter medgått tid    
a Kontorarbeid 1190,- 1230,-
b Feltarbeid (enkeltperson) 1380,- 1420,-