Oppdaterte tiltak frå regjeringa

Korona


I går informerte regjeringa om at alle tiltak som er sett inn mot koronaviruset i Norge er forlenga til 13. april. 

Dette betyr at barnehagar, skular og universitet framleis vil vere stengde. Dette gjeld også mange verksemder, restaurantar og treningssenter. 

Det vil framleis vere tilbod til barnehageborn og born på småskuletrinnet der begge foreldra har samfunnskritiske funksjonar.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner-fastsatt/id2693800/

Forbod mot opphald på hytter og fritidseigedomar er også vidareført. Merk at kommunen ikkje har anledning til å gje dispensasjon frå den midlertidige forskrifta og søknader vert difor avslegne.  Forskrifta er tydeleg på kva unnatak som fins. 

Sjå hytteforskrifta her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294 
Meir om tiltaka frå regjeringa finn de her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-viderefores/id2694682/
Alle nasjonale tiltak finn de her: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/