Satsar og gebyr - bustad og eigedom


Gebyr etter plan- og bygningslova 

Regulativet erstattar tidlegare gjeldande regulativ og gjeld saker mottatt frå og med 01.01.2018

(Det er ikkje mva på byggesaksgebyr)
 

 

Type
Nr Type 2017 2018
2.1 Basisgebyr for    
2.1.1 Rammeløyve    
  Tiltaksklasse 1 7.600,- 7.830,-
  Tiltaksklasse 2 12.200,- 12.570,-
  Tiltaksklasse 3 15.100,- 15.550,-
2.1.2 Igangsettingsløyve    
  Tiltaksklasse 1 5.780,- 5.950,-
  Tiltaksklasse 2 7.280,- 7.500,-
  Tiltaksklasse 3 8.560,- 8.820,-
2.1.3 Eitt trinns handsaming    
  Tiltaksklasse 1 9.100,- 9.370,-
  Tiltaksklasse 2 14.200,- 14.630,-
  Tiltaksklasse 3 17.380,- 17.900,-
2.1.4 Tilbygg/påbygg    
  < 30 m² 25% av basisgebyr 25% av basisgebyr
  > 30 m² < 100 m² 50% av basisgebyr 50% av basisgebyr
  > 100 m² 100% av basisgebyr 100% av basisgebyr
2.1.5 Garasjar/bustadbrakker/naust/basseng etc. 50% av basisgebyr 50% av basisgebyr
2.1.6 Ved mellombelse bygningar -betalast fullt gebyr i den kategori bygget omfattar 100% av basisgebyr 100% av basisgebyr
2.1.7 Ved bruksendring skal det betalast 50 % av fullt gebyr inkl. basis- og arealgebyr 50% av basisgebyr 50% av basisgebyr
2.1.8 Andre søknadspliktige tiltak som fasadeendring, vindaugeskift,(som medfører fasadeendring)  støttemurer, støyskjermar, graving/fylling, antenner, skilt, balkongar etc. 1.350,- 2.100,-
2.1.9 Avvik frå høgde/avstand etter pbl § 29-4 3.220,- 3.320,-
2.1.10 Dispensasjon med heimel i pbl § 19. Gebyr for dispensasjon kjem i tillegg til saksgebyr.    
a For handsaming av søknad om dispensasjon frå kommuneplan, reguleringsplan, utbyggingsplan eller føresegner i plan- og bygningslova i saker som skal på ekstern høyring og/eller politisk behandling. 15.600,- 16.070,-
b For handsaming av søknad om dispensasjon i saker som ikkje skal på ekstern høyring. 6.500,- 6.700,-
c For handsaming av søknad om dispensasjon, bagatellmessige enkle dispensasjonar i byggesakshandsaming. 3.230,- 3.330,-
2.1.11 For separate søknader som godkjenning av tekniske installasjonar, heisanlegg, tankar og konstruksjonar som ikkje gjev BRA 2.000,- 2.060,-
2.1.12 Endring av løyve skal det betalast 50 % av basisgebyr 50% av basisgebyr 50% av basisgebyr
2.1.13 I tillegg til basisgebyr skal det betalast eit arealgebyr for kvar kvm (m²). Bruksareal kr. 14,- for bygg < 300m² og kr. 26,- for bygg > 300 m²    
2.1.14 Gebyr for meirarbeid av mangelfull søknad 0,- 500,-
2.2. Første gongs godkjenning av lokal godkjenning 2100,- 2200,-
2.2.2 Seinare godkjenning av føretak for ansvarsrett 500,- 520,-
2.2.3 Ansvarsrett for føretak med sentral godkjenning 435,- 460,-
2.2.4 Ansvarsrett for sjølvbyggar 500,- 520,-
2.3 Handsaming av utsleppsløyve    
2.3.1 Anlegg der utsleppet er kalkulert til under 15PE 4920,- 5120,-
2.3.2 Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE 6685,- 7160,-
2.3.3 Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 100 og 1000 PE 10900,- 11340,-
2.3.4 Anlegg for utslepp av gråvatn 2290,- 2390,-
2.4 Plansaker    
2.4.1

Planavklaringsmøte /pr. møte)

Oppstartmøte med representantar frå administrasjonen

4800,- 5000,-
2.4.2 Privat framlegg til og endring av detaljreguleringsplan    
a Ordinær enkel plan som er i samsvar med overordna plan, med avgrensa utfordringar i høve interesser og omsyn og ikkje krav om KU 30000,- 31200,-
b Ordinær samansett plan som er i samsvar med overordna plan, med utfordringar knytt til for eksempel skred, flaum, trafikk etc. Naudsynt med avklaringar i høve interesser og omsyn og ikkje krav om KU 45000,- 46800,-
c Kompleks plan med krav om KU og samansette arealbruksutfordringar/konfliktar 70000,- 72800,-
2.4.3

Fornya søknad

Dersom det innan eitt år blir innsendt fornya søknad for plan som er nekta fremja, skal det betalast halvt basisgebyr

   
2.4.4

Konsekvensutgreiing

Der kommunen skal godkjenne konsekvensutgreiing utført på vegne av tiltakshavar, skal det betalast gebyr etter medgått tid og for utlegg som kommunen måtte ha hatt sakkunnig hjelp. Minstegebyr for kvart utgreidd tilhøve (jr. tabell I og II i forskrifta) 

5250,- 5460,-
2.5 Timeprisar - gebyr som vert rekna ut etter medgått tid    
a Kontorarbeid 1080,- 1130,-
b Feltarbeid ( enkeltperson) 1250,- 1300,-
 
 
Generelle reglar:
 
Betalingsplikt:
Den som får utført tenester etter dette regulativet, skal betale gebyr i samsvar med satsane og retningslinene i regulativet. Gebyrkravet skal rettast mot tiltakshavar eller den som har bede om å få utført aktuelt arbeid.

Saksgebyr skal betalast sjølv om søknaden blir avslått. 
 
Gebyr skal vera betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato. Ved for sein betaling kan kommunen krevje eit purregebyr på 10 % av rettsgebyret. Må kommunen purre fleire gonger, skal kommunen i tillegg til purregebyr krevje morarente i samsvar med morarentelova frå forfallsdato.
 
Det kan ikkje krevjast rentetillegg ved for mykje betalt gebyr.
 
Kva for regulativ skal nyttast:
 
Gebyra skal reknast ut etter regulativet som gjeld den datoen kommunen tok imot ei tilfredsstillande plan eller søknad.
 
Betalingspunkt:
 
Før kommunen skriv ut bruksløyve eller ferdigattest, skal tilhøyarnde gebyr vera betalt.
 
For søknadsaker kan kommunen krevje at tilhøyrande gebyr skal vera betalt før saksbehandling tek til. For saker som skal betalast etter medgått tid og utlegg til sakkunnig hjelp, skal kommunen ved forskotsbetaling skrive ut eit førebels gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunen sitt arbeid er fullført, skal kommunen rekne ut det endelege gebyret og skrive ut tilleggsrekning eller betale attende for mykje betalt gebyr.
 
Også for andre arbeid kan kommunen krevje at gebyret er betalt før kommunen sitt arbeid tek til. For arbeid som skal betalast etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om førehandsbetaling stipulere gebyret. Til vanleg bør gebyr som skal reknast ut etter brukte timeverk og kommunen sine utlegg til sakkunnig hjelp, bli utskrive i ettertid.
 
Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut rekning på utførte deler av arbeidet, men ikkje oftare enn månadsvis.
 
Klage på fastsetjinga av eit gebyr eller avgjerd av søknad om heilt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikkje forlenga betalingsfrist.
 
Urimelege gebyr:
 
Dersom eit gebyr er openbart urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn, det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/ho gjev fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr.
 
Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.
 
Fritak for gebyr:
 
Når særlege grunnar tilseier* det, kan kommunen etter kommunalt fastsette retningsliner heilt eller delvis gje fritak for betaling av gebyr til kommunen i ei konkret sak.
 
*Særlege grunnar kan vera tiltaksorintert eller eller tiltakshavarorientert. Eksempel på ein tiltaksorientert sak er: Melding/søknad som gjeld eit freda eller verneverdig kulturminne. Eksempel på tiltakshavarorientert forhold er: Tiltakshavar si betalingsevne eller samfunnsfunksjonar for eksempel ein humanitær organisasjon. Generelt bør kommunen sine inntekter og utgifter førast i kommunerekneskapet deir dei høyrer heime. Dersom kommunen ettergir krav på gebyr i vernesaker, bør dette i kommunerekneskapet kome til uttrykk som kommunalt tilskot til kulturvernet. Og tilsvarande ved tiltaksorientert ettergjeving av gebyr: som sosialutgifter eller tilskot til organisasjonar.
 
Klage:
 
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhald av dette regulativet for gebyr etter plan- og bygningslova og forureiningslova. Kommunal klagenemd er klageinstans for tilsvarande gebyrvedtak etter matrikkel- og eigarseksjonslova.
 
Avbrote arbeid:
 
Når ein tiltakshavar er årsak til at kommunen sitt arbeid blir avbrote, skal det betalast gebyr etter i høve til det som er utført eller det som kommunen må utføre.
 
Endring av regulativet eller gebyrsatsane:
 
Kommunestyret vedtek endringar av gebyrregulativet, normalt i samband med kommunestyret si behandling av budsjettet for komande år.
Dersom kommunestyret ikkje gjer vedtak om anna regulering av satsane, skal administrasjonen med verknad frå 1. januar kvart år regulere satsane etter utviklinga i konsumprisindeksen frå oktober førre år til oktober siste år. Ved nemde regulering skal ein avrunde satsar frå kr 50 og oppover til heile 10 kroner. 
 
                           
 
 
 
Eigedomsopplysningar i samband med eigedomssal (gjeld meklarar)
  2016 2017
Eigedomsopplysningar i samband med eigedomssal (gjeld meklarar) 1500,- 2000,-
 

Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Matrikkellova vart sett i kraft 1.1.2010 og avløyste frå same dag delingslova. Rekvisisjonstidspunkt er rekna som tidspunkt då komplett rekvisisjon føreligg.

Kommunen er med matrikkellova pålagt utvida undersøkingsplikt og sakshandsamingsrutinar. Matrikkellova legg til grunn at kommunen kan få dekkja sine samla utgifter for oppgåver etter lova gjennom dei gebyrheimlane lova gjeld.

(det er ikkje mva på gebyr etter matrikkellova)

 
Gebyr etter lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova)
Nr Type Beløp 2016 Beløp 2017
1.1  Oppretting av matrikkeleining    
1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn    
a Areal frå 0 - 500 m² 11500,- 11960,-
b Areal frå 501 - 2000 m² 17000,- 17680,-
c Areal frå 2001 m²- auke pr. påbegynt da. 1500,- 1560,-
d Areal over 20000 m² - minstepris medgått tid eller 45000,- 46800,-
e Oppretting av grunneigedom med utsatt oppmålingsforretning 9000,- 9360,-
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn    
a Areal frå 0 - 500 m² 11500,- 11960,-
b Areal frå 0 - 2000 m² 17000,- 17680,-
c Areal frå 2001 - auke pr. påbegynt da. 1500,- 1560,-
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon    
  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon    
  Areal frå 0 - 50 m² 6000,- 6240,-
  Areal frå 51 - 250 m² 8500,- 8840,-
  Areal frå 251 m²- 2000 m² 16000,- 16640,-
  Areal frå 2001 m²- auke pr. påbegynt da. 1500,- 1560,-
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom    
  Gebyr for oppretting av grunneigedom    
  Volum frå 0-2000 m³ 20000,- 20800,-
  Volum frå 2001 m³ - auke pr. påbegynte 1000 m ³   1500,- 1560,-
1.1.5 Registrering av jordsameige    
  Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige blir fakturert etter medgått tid    
       
1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning    
  Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 og 1.1.4 I tillegg kan det kome tilleggsgebyr for å utføre    
  oppmålsforretning.    
1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller martikulering    
  Gebyr for utført arbeid når saka vert a) trekt før den er fullført, b) må avvisast, c) ikkje    
  let seg matrikkelføra på grunn av endra heimelsforhold eller d) av andre grunnar    
  ikkje kan fullførast, vert sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1  eller etter medgått    
  tid.    
       
1.3 Grensejustering    
1.3.1 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med    
  inntil 5 % av den minste eigedomens areal. (Maksimalgrensa er sett til 500 m²)    
  Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av    
  eigedomens areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål     
  kan andre arealklassar gjelde.    
  Areal frå 0- 250 m² 7000,- 7280,-
  Areal frå 251 - 500 m² 9000,- 9360,-
       
1.4 Arealoverføring    
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameiga    
  Ved arealoverføringskal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Areal-     
  overføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jern-    
  baneføremål.    
  Areal frå 0 - 250 m² 9000,- 9360,-
  Areal frå 251 m²- 500 m² 11000,- 11440,-
  Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører ei auke av gebyr på 1700,- 1770,-
1.4.2 Anleggseigedom    
  For anleggseigedom kan volum som ikkje skal overførast frå ein matrikkeleining til ein annan,     
  ikkje vere registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ein matrikkeleining viss vilkåra for samanføying er til stade.    
  Matrikkeleininga skal utgjere eit samanhengande volum.    
  Volum frå 0 - 250m ³ 7000,- 7280,-
  Volum frå 251 m ³ - 1000 m ³ 9000,- 9360,-
  Arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m ³ medfører ei auke av gebyr på 1700,- 1770,-
       
1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning    
  For inntil 2 punkt eller 100 m grense 4000,- 4160,-
  For overskytande grensepunkt, pr. punkt 800,- 800,-
       
1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grense ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ eller klargjering av rettar    
  For inntil 2 punkt eller 100 m grense 7000,- 7280,-
  For overskytande grensepunkt, pr. punkt 1700,- 1770,-
  Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid.    
       
1.7 Privat grenseavtale    
  Gebyret vert fastsett etter medgått tid.    
       
1.8 Urimelege gebyr    
  Dersom gebyret åpenbart er urimeleg i høve dei prinsippa som er lagt til grunn, og    
  det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen    
  eller den han/ho har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr.    
  Den som har fullmakt kan under same forutsetningar og med bakgrunn i grunngitt     
  søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.    
       
1.9 Betalingstidspunkt    
  Gebyret kan krevast inn når matrikkelbrevet er ferdig utarbeida og skal tinglysast.    
       
1.10 Forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka    
  Gjer rekvirenten under sakas gang forandringar i grunnlaget for matrikkelføring av    
  saka, opprettheld ein likevel gebyret, eller det vert utrekna etter medgått tid.    
       
1.11 Utlevering av matrikkelbrev    
  Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,- 190,-
  Matrikkelbrev over 10 sider 350,- 370,-
  Grensebolt pr. stk 120,- 130,-
1.12 Gebyr rekna på grunnlag av medgått tid    
  Gebyr for oppmålings teknisk arbeid som ikkje kjem innunder ovannemde satsar    
  skal reknast ut på grunnlag av medgått tid.    
1.12.1 Timesats kontorarbeid 970,- 1010,-
1.12.2 Timesats markarbeid 1300,- 1360,-
  Minstegebyr medgått tid 3200,- 3330,-
  Timesatsen for kontorarbeid inkluderer normale uttak av adm. støtte. Timesatsen    
  for markarbeid omfattar transport til og frå arbeidsstaden samt naudsynt merke-    
  materiell.    
       
1.13 Tidsfristar    
  Kommunen legg til grunn dei tidsfristar som føl av matrikkelforskrifta §§18 og 19    
  ved behandling av saker etter matrikkellova. Eit unntak er likevel saker som krev    
  arbeid i marka, og som kjem inn på eit tidspunkt der mark- og målearbeid ikkje    
  kan gjennomførast før snøforholda tillet slikt arbeid.     
  Fristen løper ikkje i tidsrommet 14. oktober - 14. april pga. snøforhold.     
       
1.14 Gebyrbehandling av frådelingssøknad    
    2200,- 2290,-
Betaling skal skje etter det regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Utlegg til tinglysingsgebyr, eventuelt dokumentavgift, pantefråfall og utskrifter ut over det kommunen har fri tilgong til, kjem i tillegget til gebyr for den einskilde forretning.
 

Gebyr for tenester etter eigarseksjonar (§ 7)

 

Med heimel i lov om eigarseksjonar vart det frå 01.01.2006 innført slike betalingssatsar relatert til ei kvar tid gjeldande sats for rettsgebyret.  Pr. 2014 er rettsgebyret kr. 860,-

Seksjonsgebyr

Krav om seksjonering eller reseksjonering av ein eigedom:

a. Sak som krev synfaring:                       5 rettsgebyr
b. Sak som ikkje krev synfaring:              3 rettsgebyr

Der saka vert trekt, og der løyve til seksjonering ikkje vert gjeve, vert gebyret ikkje refundert.

Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal til seksjon

Der det inngår grunnareal i ein seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr betalast for oppmåling.

Ved reseksjonering som medfører endring av grenser for ein seksjon sitt uteareal, skal det lagast nytt matrikkelbrev. Gebyr skal svarast i samsvar med ovanståande satsar.

Der fornya søknad om seksjonering eller reseksjonering av eit bruksnummer eller festenummer , fører til godkjenning eller nytt avslag , skal halvparten av tidlegare betalt gebyr koma til frådrag dersom søknaden kjem til kommunen innan tre månader etter dato for avslag. ( Kjem ny søknad på seinare tidspunkt, skal det betalast fullt gebyr).  

Forskrift om frist i saker som krev oppmålingsforretning i Lærdal kommune

§ 1 Føremål

Føremålet med forskrifta er å forlengja sakshandsamingsfristen på 16 veker i månader der snø og vinterstengde vegar kan hindra gjennomføring innan fristen.

§ 2 Utsett tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Når klimatiske forhold tilseier det, vert tidsfristen som er fastsett i matrikkelforskrifta § 18,1.ledd, ikkje gjeldande i perioden 14. oktober - 14. april. I dei deler av kommunen der nødvendige tilkomstvegar er vinterstengde etter 14. april, tek ikkje tidsfristen til å gjelda før vegane er opna etter vinterstenging.

§ 3 Iverksetjing

Denne forskrifta gjeld frå 01.01.2015.

 

Plotting/kopiering
Nr Type 2016 Beløp 2017
3.1 Plotting av kart frå digital kartbase    
3.1.1 A0 360,- 380,-
3.1.2 A1 260,- 270,-
3.1.3 A2 160,- 170,-
3.1.4 A3 80,- 90,-
3.1.5 A4 55,- 60,-
3.2 Kopiering frå plottar (inkl.pdf-fil)    
3.2.1 A0 310,- 330,-
3.2.2 A1 210,- 220,-
3.2.3 A2 110,- 120,-
3.2.4 A3 55,- 60,-
3.2.5 A4 30,- 35,-
3.3 Kopi av målebrev, skylddelingar    
3.3.1 Pr. stk. 80,- 80,-
3.4 Kopi av gamle saker    
3.4.1 Fast gebyr 110,- 120,-
3.5 Sal av eigedomsopplysningar    
3.5.1 Fast gebyr 1500,- 2000,-
3.6 Vedlegg til søknader    
3.6.1 Kart i A4 format til søknader Gratis Gratis
3.6.2 Dokument til pågåande saker Gratis Gratis

 

 

Feiing (mva kjem i tillegg)

  2016 2017
Avgift pr. pipe 490,- 490,-
Der det er meir enn ei pipe, betalast tillegg pr. pipe 276,- 276,-
 
 
 
Vatn
Gebyrsatsane er delt i eit fastledd og eit forbruksledd jamfør felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane som vart vedteken i 2008, og revidert i 2013. I 2013 vart forholdet mellom forbruksledd og fastledd endra frå 60/40 til 70/30.  Det er føreteke ei omlegging i gebyra på vatn og avløp i 2015. Redusert avløp og auka vatn som følge av sjølvkost prinsippet. Mva. kjem i tillegg.
 
 
Forbruksledd
Bruksareal 2016 2017
Vassavgift < 80 m² 1531,- 1531,-
Vassavgift 80 - 250 m² 2297,- 2297,-
Vassavgift > 250 m² 3446,- 3446,-
 
 
 
Fastledd
Dimensjon på vassleidning 2016 2017
Fastleddgebyr DIM < 32mm (N=1) 1261,- 1261,-
Fastleddgebyr DIM < 40mm (N=2) 2522,- 2522,-
Fastleddgebyr DIM < 63mm (N=4) 5044,- 5044,-
Fastleddgebyr DIM < 75mm (N=6) 7566,- 7566,-
Fastleddgebyr DIM >=75mm (N=10) 12610,- 12610,-
     

 

 

For eigedommar som har montert vassmålar skal det betalast etter medgått vassmengde
  2016 2017
Vassgebyr pr. m³ 15,31 15,31
Sal av vatn utan fast abonnement ( ny frå 2014)    
Vassgebyr pr. m³ 25,- 25,-

 

 
Tilknytingsgebyr for vatn
Bruksareal 2016 2017
Inntil 350 m² (minimumsgebyr) 10000,- 10000,-
Bustadhus over 350 m² betalar minimum gebyr +pr m² over 350 m² 115,- 115,-
Andre eigedommar utover 350 m² betalar minimum gebyr +pr. m² over 350 m²  12,- 12,-
 

For bustader (og andre bygningar) som ligg inntil eller i utbyggingsområder, men som det ikkje vert innkrevd vanleg refusjon for utgifter til VA-anlegga, skal tilknytingsavgift fastsetjast av kommunen. 

 

 

Avløp
Gebyrsatsane er delt i eit fastledd og eit forbruksledd jamfør felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane som vart vedteken i 2008, og revidert i 2013. I 2013 vart forholdet mellom forbruksledd og fastledd endra frå 60/40 til 70/30. Mva. kjem i tillegg .
 
 
Forbruksledd
Bruksareal 2016 2017
Kloakkavgift < 80 m² 1187,- 1187,-
Kloakkavgift 80-250 m² 1780,- 1780,-
Kloakkavgift > 250 m² 2670,-  2670,-
 
Fastleddet på avløpet vert rekna ut etter dimensjonen på vassleidningen. Prinsippet vatn inn er lik vatn ut gjeld.
 
 
 
 
Fastledd
Dimensjon på vassleidning 2016 2017
Fastleddgebyr DIM <32mm (N=1) 841,- 841,-
Fastleddgebyr DIM <40mm (N=2) 1682,- 1682,-
Fastleddgebyr DIM <63mm (N=4) 3364,- 3364,-
Fastleddgebyr DIM <75mm (N=6) 5046,- 5046,-
Fastleddgebyr DIM >=75mm (N=10) 8410,- 8410,-
     
 
 
 
For eigedom som har montert vassmålar skal det betalast kloakkavgift etter medgått vassmengd
  2016 2017
Kloakkgebyr pr. m³ 11,87 11,87
Mottak av avlaupsvatn utan fast abonnement (ny frå 2014)    
Fastgebyr kr 500,- + kloakkgebyr pr. m³ 35,- 35,-
 
 
 
Tilknytingsgebyr for avløp
Bruksareal 2016 2017
Inntil 350 m² (minimumsgebyr) 10000,-  10000,-
Bustadhus utover 350 m² betalar minimumsgebyr + pr m² over 350 m²  75,- 75,-
Andre eigedommar utover 350 m² betalar minimumsgebyr + pr. m² over 350 m² 8,50- 8,50
 
 
 
For bustader (og andre bygningar) som ligg inntil eller i utbyggingsområder, men som det ikkje vert innkravd vanleg refusjon for utgifter til VA-anlegga, skal tilknytingsgebyr fastsetjast av kommunen.
 
Regulativ for vatn- og avløpsgebyr bygger på felles gebyrforskrift for ÅLAV kommunane, og har heimel i Miljøverndepartementet si forskrift av 10. jan. 1995 og lov av 31. mai 1974 om kommunale avgifter.
Så langt gebyrrekninga tek utgangspunktet i storleiken på bygningen/huset, skal arealutrekninga følgje reglane om bruksareal i Norsk Standard 3940. For eksisterande bygg kan tidlegare registrerte arealdata brukast, inntil bruksareal etter NS 3940 ligg føre.
 
 
 
  
Renovasjons- og slamgebyr
Det er SIMAS som fastset gebyra for slamtømming og renovasjon.  Meir informasjon på www.simas.no  
 

 

Tips en venn Skriv ut